יחי אדונינו מורנו ורבינו המלך המשיח לעולם ועד

מוקדש לעילוי נשמת
הרה"ג הרה"ח ר' הרב חיים משה יהודה בהר"ר ירמיהו הכהן ולאה ע"ה בלוי - נפטר ג' אייר ה'תשס"ג, לסדר אמור אל הכהנים
ולע"נ זוגתו הרבנית חנה חי'הנה בת ר' מאיר שמריהו ורחל - נפטרה י"ג כסלו ה'תשמ"ג
www.770Live.com
DAILY Sound-bites in Inyoney Geulah and Moshiach and Daily Hayom Yom Videos
by Rabbi Menachem Meir Hacohen Blau


Shiur in Inyoney Geula Umoshiach in 770, Thursday Night, 7 Adar_II 5776

Subject:
Thought Provoking Questions about the Sicha of Chaf Ches Nissan 5751

What did the Rebbe Really mean? nd What does the Rebbe Mh"M really want from us?

(Shiur on the Sicha of Chaf Ches Nissan 5751)


Monday, 29 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
We must publice to everyone of the generation that the Rebbe is a Prophet - The Prophet of this Generation.

The Rebbe's Prophecy is that the Redemption is (now) imminent, which is being said specifically as a Prophesy of a Navi, which is with 100% absolute certainty!

(From the Sicha of Shabbos Parshas Shoftim 5751)


Sunday, 28 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
What is the Cheshbon Tzedek of Chodesh Elul, supposed to be about?

To arouse oneself, and those around him and G-d himself, that the time of the Geula is now and how can it be that there is yet, any delay, and therefore we must cry out: AD MOSAI?

(From the Sicha of Shabbos Mevorchim Elul 5751)


Friday, 26 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Rebbe gives us the Directive that must go out and publicize (speaking from our hearts) that the prophecy of the Rebbe, to all Yidden, is that:

"G-d is giving us Today the Blessing, to the extent, that Today, Literally, we will see the Blessing of the True and Complete Redemption, through Moshiach"

(From the Sicha of Shabbos Parshas ReEy 5751)


Thursday, 25 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
By Visualising the Image of the Rebbe, this causes, that all Menius Veikuvim, (any and all obstacles) to fulfilling our mission, all become nullified.

(From the Sicha of Parshas Rey, Mevarchim Hachodesh Elul 5746)


Wednesday, 24 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
From Where, do we get the absolute Greatest Power, to be able to request and demand: AD MOSAI ?

This Greatest Power, we get From 770 ! says the Rebbe!

(From the Sicha of Shabbos Mevarchim Hachodesh Elul 5751)


Tuesday, 23 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The reason why we are constantly preoccupied with the Geula and we are constantly searching to connect everything with the Geula:

Because all signs indicate that the Geula is now Imminent and the Avoda of Yidden (now) is, to Hasten the Geula.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Eikev 5751)


Monday, 22 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The connection of giving additional Tzedaka, to the Geula.

(From the Sicha of Monday Parshas Reey, 22 Menachem-Av 5750)


Sunday, 21 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Our Increasing in Torah now, (Since 15 Menachem-Av), we will merit to receive the ultimate in learning Torah, the Torah Chadasha (The new revelations of the Torah) of the times of Moshiach

And also the ultimate reward of "Increase in the Longevity of our Life" which includes the reward of our Everlasting lifetime (even without any momentary disruption) and also includes the reward of Techiyas Hameisim (the Resurrection of the Dead, in the times of Moshiach), - and all this should take place immediately, now.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Eikev 20 Menachem-Av, 5750)


Friday, 19 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
By following in the ways if Reb Levi Ytzchak, we are Peoel Bias Moshiach Tzidkeinu.

(From the Sicha of 20 Menachem-Av 5751)


Thursday, 18 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Since everything (including everything in Hafotzas Hamaayonos Chutza) has already been done, it is absolutely certain that Moshiach has to come already (right now) and that's why we must cry out Ad Mosai.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Eikev 5751)


Wednesday, 17 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The greatest Miracles and Wonders, which we constantly keep on seeing (nowadays), is to awaken our excitement, anticipation and expectation that the greatest wonder of all, of the Geula, is now imminent.

(From the Sicha of 16 Menachem-Av 5751)


Tuesday, 16 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Although so much, has already been done to bring about the Geula, nevertheless since we are still waiting, this, in it's self, is the greatest proof, that there is still something more, which we still need to do.

Therefore we must brainstorm, to find more ways to do more, and each and every one of us must feel that this is his own personal responsibility and that Moshiach is waiting for him, specifically and individually, to do more.

(From the Sicha of 16 Menachem-Av 5748)


Monday, 15 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Before Moshiach comes Light "chases" away away darkness, so the darkness can exist, but the light chases it away.

After Moshiach comes, the revelation of light will be so great (beyond any realm of this world), that there will not even be any possibility for Darkness to exist, in the first place.

(From the Kuntres 15 Menachem-Av 5751)


Sunday, 14 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The greatest Simcha that can be celebrated on 15 menachem Av, is the GEULA on this day (or even earlier).

(From the Sicha of Tisha B'Av Nidche 5751)


Frday, 12 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
We can (and should) "Taste" the Bli-Gvul (the infinite) of the Geula, RIGHT NOW !

(From the Sicha of Shabbos Nachamu 5751)


Thursday, 11 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
It is absolutely certain that our Tfila and Bakasha of AD MOSAI will be fulfilled and immediately.

(From the Sicha of Tisha B'av Nidche 5751)


Wednesday, 10 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
About Siyumim after Tisha B'Av until (and including) 15 Menachem Av.

(From the Sicha of Tisha B'av Nidche 5751)


Tuesday, 9 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Day of Tisha B'av and right here, in 770, is the most opportune time and place for Moshiach's arrival and the only thing that is needed, is that a Yid should cry out, one more time, AD MOSAI !

(From the Sicha of Tisha B'av Nidche 5751)


Monday, 8 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
These days (now) are an exceptional opportune time for Moshiach to come and therefore, no matter how much we have already asked for moshiach, until now, it is incumbent upon us to demand AD MOSA, now, even more so.

We can be assured that our outcry (now) for Moshiach will be accepted and accomplish (the coming of Moshiach) as our sages say that Chodesh Menachem Av, is when the 3d Beis Hamikdash will be built.

(From the Sicha of Tisha B'Av Nidche 5751)


Sunday, 7 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
When announcing our Good Resolutions for the forthcoming day or days, it's customary to announce that the forthcoming plan is only valid if, Moshiach's arrival will yet be delayed (by then), G-d Forbid.

(From the Sicha of Tisha B'Av Nidche 5751)


Friday, 5 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Unique Task and the Primary Task of these days, between Rosh Chodesh and Tisha B'Av, is that we must (do all that we can to) Transform these days to days of Joy, Happiness and Yomim Tovim, via Moshiach.

The Connection of:
Today, 5 Menachem Av, the day of the Histalkus Hilula (Yartzeit) of the Arizal,
His Connection with Moshiach, is:

By us learning and teaching Pnimius Hatorah, the Torah of the Arizal, as it's explained in Chassidus, brings about the Geula.

(From the Sicha of 5 Menachem Av 5748)


Thursday, 4 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
We have the power to create a New Rotzon (Will and Desire) by Hashem, for the Geula Now, by us creating this desire within ourselves, so that we Really Mean it and Really Care and this brings about, that Devarim Hayotzim Min Halev, Nichnosim El Halev, that G-d will accept it and want (and Make) the Geula Happen, right now.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Masey 5744)


Wednesday, 3 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Rebbe's Directive, What we are to do during The 9 Days:
(Not only Making Siyumim and Learning about the Beis Hamikdash, but also):

During the 9 days we should place greater emphasis on Learning Inyoney Geula Umoshiach and strengthening our Looking Forward To, and Our Longing For, and Our Demand for the Geula.

In Regard to the Siyumim, the Rebbe's Directive is that the Siyumim should be done on such Masechtos, which are very quick and easy to explain (and understand) even for the most simple of simpletons.

(From the Sicha of 2 Menachem Av 5748)


Tuesday, 2 Menachm Av 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Through Ahavas Yisroel and Achdus Yisroel , we will immediately merit that these days (of the 3 weeks) will be transformed into Joy, Happiness and Yomim Tovim.

(From the Sicha of 2 Menachem Av 5748)


Monday, Rosh Chodesh Menachm Av - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video
and SIYUM Masechta

Subject:
The Rebbe's Directive:
During the 9 Days, we should increase, in all matters of Ahavas Yisroel and Ahavas Chinom, and through this, we will merit to have the Geula immediately.

(From the Sicha of Shabbos Mevorchim Hachodesh Menachem Av 5744)


Sunday, 29 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Being that we are now at the Threshhold of the Geula: -
The intent of the Siyumim which we make (each day) of the 9 Days, is not only in order to increase in Simcha Shel Torah, but also serves as a Hachana to the Geula of Moshiach -
Just as the Siyum of Erev Pesach serves as a Hachana to the Geula of Pesach.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Matos Masey 5751)


Friday, 27 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
It's incumbent upon everyone of us to get ourselves used to the Lifestyle of the Geula and to Feel that way.

We can accomplish this by transforming our day, into a Personal Geula, by Transforming our personal space and location to one (which is like) "Eretz Yisroel", by doing all Matters of Torah and Mitzvos in it's Ultimate Maximum form of Perfection.

(From the Sicha of Shabbos Mevorchim Hachodesh Menachem Av 5751)


Thursday, 26 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The purpose of the 3 weeks is not to bring us to Despair, as a result of the Galus, Chas Vesholom, but on the contrary, to bring us to increase in all matters of Torah and Mitzvos (since we don't know precisely which thing could be the Trigger and Catalyst to be the final last step, which will bring about the immediate Redemption.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Matos Masey 5750)


Wednesday, 25 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Specifics, of what exactly, we can do, * TODAY * (on Wednesday, 25 Tamuz), so that we will be in Eretz Yisrael via Moshiach, even before we begin reading, Parshas Masey.

(From the Sicha of Wednesday 25 Tamuz, 5750 - Parshas Matos-Masey)


Tuesday, 24 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
The Rebbe says that:
When the Rebbe says that "The Geula is coming Immediately" it means immediately LITERALLY and as long as we don't see it yet, we must continually demand it.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Pinchas 5745)


Monday, 23 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
We Must Announce (and Publicize) that Moshiach's coming is imminent now.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Pinchas 21 Tamuz 5750)


Sunday, 22 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
Proof al Pi Nigleh, that Moshiach can come in 1 split second.

(From the Sicha of Shabbos Parshas Pinchas 5745)


Friday, 20 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
All the occurrences in connection with the Rebbe, during Chodesh Tamuz are connected to the Geula of Moshiach and NOT in a manner of "something of the past", but the Rebbe is actively doing it NOW!

(From the Sicha of Shabbos Parshas Pinchas 5745)


Thursday, 19 Tamuz 5773 - Daily Inyoney Geulah and Moshiach Video - Daily Hayom Yom Video

Subject:
How can we get ourselves to scream Ad Mosai B'EMES ?

ANSWER: By Visualising the REALITY, that it's not "something of the past", but "it's happening NOW"!

(From the Sicha of Thursday Parshas Pinchas 5740)


Click HERE for Prior (older) Videos - 60 Second Sound Bites in Geulah and Moshiach + Hayom Yom